عدالت به زبان ساده
عدالت به زبان ساده

در نظام جمهوري اسلامی ایران شهروندان ایرانی حقی برابر در اثرگذاري بر روندهاي جاري و تصمیم گیري هاي ملی کشور دارند. کمترین این اثرگذاري‌ها شرکت در انتخابات است. هر شهروندي که معیارهاي قانونی را داشته باشد می‌تواند در انتخابات شرکت کند و یک رأي در صندوق بیندازد و رأي او همانقدري اثرگذار است که رأي دیگري. اما در واقعیت همیشه اینگونه نیست؛ در انتخابات نمایندگی مجلس فرد ساکن شهر تهران 30 برابر فرد ساکن شهر خوي (شهري واقع در استان آذربایجان غربی) می‌تواند در روندهاي جاري و تصمیم‌گیري‌هاي ملی کشور اثرگذار باشد چون او 30 نماینده در مجلس خواهد داشت و فرد مثالی ساکن شهر خوي یک نماینده.

نقطه اشتراك هر دو تصویر بالا مسأله برابر بودن است. موضوع تصویر نخست برابري شهروندان ایرانی در حق سیاسی است و موضوع تصویر دوم برابري داوطلبین کنکور مقطع کارشناسی. در ادامه هر دو این تصویرها با مشکلی مواجه می‌شویم و آن ادعاي تضاد فرایند برگزاري‌ها با هدف اصلی مسأله یعنی برابر بودن افراد است. اگر قرار بود رأي همه شهروندان ایرانی واجد شرایط به یک اندازه اثرگذار باشد پس چرا برخی رأي‌ها ۳۰ برابر دیگر رأي‌ها اثرگذار است؟ و اگر قرار بود کنکور وسیله براي گزینش علمی داوطلبین باشد، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و…، اگر قرار بود کنکور به همه داوطلبین به یک چشم نگاه کند پس این سهمیه‌ها چه صیغه‌اي است؟ اینها استدلال‌هاي مخالفان رأي دادن در انتخابات مجلس به شیوه کنونی و اختصاص سهمیه در کنکور است. استدلال‌هایی که در پشت آنها یک مقدمه نهفته است: باید با ما برخورد برابري شود چون همه با هم برابریم. اگر خلاف این امر صورت گیرد عدالت رعایت نشده و در حق برخی ظلم شده است.

برای خرید کتاب وارد سایت فروشگاه مرکز رشد شوید.

  • نویسنده : رامين مددلو