• اصول فقه به مثابه منطق تلفیق ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

    اصول فقه مضاف در علوم انسانی:
    اصول فقه به مثابه منطق تلفیق

    در آمدی بر خاستگاه علم اصول در هندسه تحول علوم انسانی (با تاکید بر آراء شهید آیت‌الله سیدمحمد باقرصدر)

طلیعه تفقه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

منتشر شد: طلیعه تفقه

چیزی یافت نشد !