• حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

    نشست علمی هسته سیاست کشاورزی
    حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران

    دکتر محمدمهدی مهدی‌خواه، پژوهشگر هسته نوآوری مرکز رشد، که مهمان نشست علمی هسته سیاست کشاورزی بود‌، از دست‌رنج رساله دکتری خویش، با عنوان «گونه‌شناسی ذهنیت سیاست‌گذاران علم و فناوری در خصوص ‏خودکفایی» گفت. ایشان ضمن تبیین مشاجرات عمیق سیاستی، روایتی از خودکفایی در فضای سیاست‌گذاری کشاورزی ایران ارائه داد.

چیزی یافت نشد !