آخرین نظرسنجی متا در خصوص میزان مشارکت و رأی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳
آخرین نظرسنجی متا در خصوص میزان مشارکت و رأی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

بر اساس آخرین نظرسنجی متا در تاریخ ۶ تیرماه، میزان مشارکت مردم در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، ۵۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است.

در آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، براساس پاسخ افراد به سوال «شما در مجموع تا چه میزان احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو شرکت کنید؟»، پیش بینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۵۲.۴٪ خواهد بود. ضمن اینکه این پیش‌بینی در بازه ۵۰ و ۵۶ درصد معتبر خواهد بود.


همچنین بر اساس این نظرسنجی، در میان افرادی که اعلام کرده‌اند قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند، ۳۰.۵٪ به آقای پزشکیان، ۲۸.۳٪ به آقای جلیلی، ۲۱.۳٪ به آقای قالیباف، ۷.۳٪ به آقای قاضی‌زاده هاشمی، ۴.۴٪ به آقای زاکانی و ۱.۵٪ نیز گفته‌اند که قصد دارند به آقای پورمحمدی رای دهند.


علاوه‌براین نتایج به دست آمده پس از انصراف آقای زاکانی و آقای قاضی‌زاده هاشمی نشان می‌دهد آرایش آراء نامزدهای باقیمانده در عرصه انتخابات بدین صورت خواهد بود: ۳۳٪ به آقای پزشکیان، ۳۰.۵٪ به آقای جلیلی، ۲۶٪ به آقای قالیباف و ۲٪ به آقای پورمحمدی رای خواهند داد. ضمن اینکه ۸٪ از افراد به هیچکدام رای نخواهند داد یا رای سفید به صندوق خواهند انداخت.

این نظرسنجی در بازه ۶ تیرماه سال جاری، با روش نمونه‌گیری آنلاین و با مشارکت ۶۰۰۰ نفر گردآوری شده است و نتایج ذکر شده نیز با استفاده از روش تحلیلی مدل‌سازی جمعیتی (مدل‌سازی جمعیتی نظرسنجی متا) به دست آمده است‌.

شایان ذکر است مرکز متا از ابتدا که مسئله انتخابات زودهنگام در دستور کار کشور قرار گرفت، نظر‌سنجی‌های متعددی در موقعیت‌های مختلف ثبت نام نامزدها تا تایید صلاحیت‌ها و فرایند تبلیغات برگزار کرده است و چنانچه مشاهده می‌شود، روند مشارکت از نظرسنجی ابتدایی تا امروز و در شش موج مختلف از ۴۸.۴٪ به ۵۲.۴٪ رسیده است.
همچنین در کنار سبد ارای نامزدها در بازه‌های مختلف، در نظرسنجی این مجموعه که در ۲ و ۳ تیرماه به انجام رسید؛ در دوگانه آقایان پزشکیان و قالیباف، ۵۰.۳٪ از مشارکت کنندگان قطعی و احتمالی در انتخابات، گفته‌اند به آقای قالیباف رأی خواهند داد و ۳۷٪ به آقای پزشکیان رأی خواهند داد. همچنین در چنین وضعیتی، ۱۲.۷٪ از شرکت کنندگان انتخابشان هیچکدام از این دو نفر نخواهد بود.

به همین ترتیب آنگاه که از دوگانه آقایان پزشکیان و جلیلی پرسش صورت گرفته است، ۴۶٪ به آقای جلیلی رأی خواهند داد و ۴۲٪ نیز رأی‌شان آقای پزشکیان خواهد بود. همچنین ۱۲٪ از ایرانیان در چنین دوگانه‌ای به هیچکدام رأی نخواهند داد.

نظرسنجی‌های پیش از انتخابات همواره از اصلی‌ترین حوزه‌های فعالیت مراکز نظرسنجی است. مرا‌کز نظرسنجی غالباً با استفاده از روش‌های مرسوم افکارسنجی، تلاش می‌کنند تصویری جامع از رفتار جامعه در این حوزه ارائه دهند. مرکز تحلیل اجتماعی متا از سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش مدل‌سازی جمعیتی در این حوزه به پیش‌بینی انتخابات پرداخته است.