نگرش مردم نسبت به مناظرات انتخاباتی
نگرش مردم نسبت به مناظرات انتخاباتی

بر اساس نتایج بدست آمده از نتایج موج دوم پیمایش ملی متا که در در تاریخ ۱۷ و ۱۸ خردادماه انجام شده است، از مردم درباره مناظرات برگزار شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و همچنین مناظرات پیش رو سوال پرسیده شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از نتایج موج دوم پیمایش ملی متا که در در تاریخ ۱۷ و ۱۸ خردادماه انجام شده است، از مردم درباره مناظرات برگزار شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و همچنین مناظرات پیش رو سوال پرسیده شده است.

مناظرات روشنگرانه‌ی اخلاق مدار یا چالشی آزاد؟

براساس این نظرسنجی، ۶۷.۸ درصد افراد بیان کرده‌اند مناظرات باید روشنگرانه و در چارچوب اخلاق باشد و ۳۰.۷ درصد نیز معتقدند مناظرات باید چالشی باشد حتی اگر بعضا اخلاق رعایت نشود.

اجرای مناظرات توسط یک مجری یا جمعی از کارشناسان؟!

از جهت نحوه برگزاری مناظرات ۷۲.۶ درصد اجرای مناظرات توسط مجموعه‌ای از کارشناسان را مطلوب میدانند و در مقابل ۲۶.۵ درصد اجرا توسط یک مجری را مناسب می‌دانند.

میزان رضایت از مجری مناظرات ۱۴۰۰

از پاسخگویان درباره رضایت شان نسبت به عملکرد مجری مناظرات ۱۴۰۰ پرسیده شده است. ۲۵.۲ درصد بسیار راضی و ۴۱.۸ درصد تاحدی راضی هستند. در مقابل ۱۴.۲ درصد تاحدی راضی هستند و ۱۷.۸ درصد بسیار ناراضی هستند‌.

مناظرات ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر انتخاب نامزدها

۲۹.۹ درصد از پاسخگویان مناظرات ۱۴۰۰ را به میزان بسیار زیادی در انتخاب نامزد موردنظرشان موثر بوده است. ۳۰ درصد نیز تاحدی موثر می‌دانستند. از سویی دیگر ۱۷.۵ درصد نه چندان و ۲۲.۲ درصد نیز اصلا موثر نمی‌دانستند.

داده‌های این نظرسنجی از پانل ملی متا با حجم‌نمونه ۳۰۰۰ هزارنفری گردآوری و با روش مدل‌سازی جمعیتی تحلیل شده است. سایر نتایج این نظرسنجی در روزهای آتی منتشر خواهد شد.