• صاحبخانه بودن به سبک مؤمنانه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

    از خانه‌های خالی تا بهشت خیالی
    صاحبخانه بودن به سبک مؤمنانه

    فشار اقتصادی بر مردم از اهدافی بود که آمریکا قرار بود با تحریم علیه ایران محقق کند. بخشی از این هدف حالا توسط این دسته از صاحبخانه‌ها قابل تحقق است!

درآمدی بر نقش خانواده ایرانی در رونق تولید ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

خانواده یکی از مؤلفه‌های نرم رونق تولید درآمدی بر نقش خانواده ایرانی در رونق تولید

چیزی یافت نشد !