• اولین جلسه تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

    حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری
    اولین جلسه تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم

    اولین جلسه از سلسله جلسات مباحثات تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم، روز پنجشنبه مورخ نهم اسفندماه 97 با حضور اعضای حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری و آقای اکبر سعیدی برگزار شد.

چیزی یافت نشد !