• همیاری ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

    فرهنگ رشد: برگ چهارم
    همیاری

    از مختصات کلیدی و راهبردی مرکز رشد، مفهوم «همیاری» است. «همیاری»، از مستحبات رشد نیست، بلکه از ضروریات، الزامات و ملزومات رشد است. رشد بدون «همیاری»، معنای زاینده و حرکت‌بخشی ندارد.

نقطه اثر ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

فرهنگ رشد: برگ سوم نقطه اثر

زنده بودن رشد ۰۲ فروردین ۱۳۹۸

فرهنگ رشد: برگ دوم زنده بودن رشد

بر مدار استاد ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

فرهنگ رشد: برگ اول بر مدار استاد

چیزی یافت نشد !