دوفصلنامه نوآوری و جامعه(نوآفرین-۱) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام