آسیب‌شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران از منظر فساد
آسیب‌شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران از منظر فساد

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت را منتشر می‌کند. موضوع این شماره "آسیب‌شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران از منظر فساد" است. مهمترین محورها و زیرمحورهای مورد نظر این شماره به قرار زیر می‌باشد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت را منتشر می‌کند. موضوع این شماره “آسیب‌شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران از منظر فساد” است. مهمترین محورها و زیرمحورهای مورد نظر این شماره به قرار زیر می‌باشد. قالب‌ها و استانداردهای مورد نظر این مجله را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

 

محورهازیرمحورها
مفهوم شناسی فساد– تعریف و مصادیق فساد در سلامت

– رویکردها و راهکارهای مقابله با فساد در نظام سلامت ج.ا. ایران

– آسیب‌شناسی برخورد با فساد در حوزه سلامت ج.ا. ایران

– آسیب‌شناسی رویکردهای جریان‌های مقابله‌کننده با فساد در نظام سلامت ج.ا. ایران

پیشگیری از فساد– اقتضائات مختلف بروز فساد در نظام سلامت به خصوص در نظام سلامت ایران

– سیستم‌ها و سامانه‌های پیشگیری از بروز فساد در نظام سلامت به خصوص در ج.ا. ایران

– قوانین و مقررات و سازمان‌های مقابله کننده با فساد در ج.ا. ایران از منظر پیشگیرانه

– تعارض منافع و شفافیت در مبارزه با فساد در نظام سلامت ج.ا. ایران

آموزش و فرهنگ‌سازی– انگاره‌های فسادخیز در سلامت

– اطلاع‌رسانی و مشارکت جمعی در پیشگیری، کشف و مبارزه با فساد در نظام سلامت

– انجمن‌های علمی و سایر نهادی های عمومی غیردولتی در پیشگیری، کشف و مبارزه با فساد در نظام سلامت به خصوص در ج.ا. ایران

کشف– تخمین فساد در حوزه‌های مختلف نظام سلامت ج.ا. ایران

– ادراک عمومی از فساد در نظام سلامت ج.ا. ایران

– ابزار‌ها و رویکردهای منتخب در مبارزه با فساد در نظام سلامت در ج.ا. ایران

ادغام در حکمرانی– حکمرانی و فساد در نظام سلامت به خصوص در ج.ا. ایران

– طرح‌ها و برنامه‌های موفق در مبارزه با فساد در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

– آسیب‌شناسی طرح‌های بزرگ ملی در نظام سلامت از منظر فساد

– تجربه کشورهای مختلف در حکمرانی مقابله با فساد

برخورد و مقابله با فساد– الگوهای موفق در برخورد با فساد به خصوص در ج.ا. ایران

– راهبردهای مقتضی در برخورد با فساد در نظام سلامت ج.ا. ایران

– نظارت هوشمندانه (آگاهانه) و موانع آن در مبارزه با فساد

آسیب‌شناسی و موارد موفق در سازمان‌های مبارزه‌کننده با فساد