مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»
مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»

به واقع در دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی، نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در منطقه الفراغ است و بزرگ‌ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او، حب و وابستگی به دنیاست.

عدالت اجتماعی، ارزشی اصیل، مبنایی اساسی و رکنی بی‌بدیل در مکتب اسلام به باور شهید صدر است.

به باور صدر، عدالت به‌عنوان ارزشی توحیدی حسب موضوعات مختلف، معنای خود را می‌یابد. در ساحت فردی، عدالت به معنای رعایت حد اعتدال و استقامت در شریعت است. در ساحت حیات جمعی، در پیوند با استخلاف عامه انسان، عدالت اجتماعی متضمن دو رکن تعادل اجتماعی و تأمین اجتماعی است که رکن دوم بر دو طریق مردمی و دولتی صورت می‌پذیرد.

به‌واقع در دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی متقارن با نوعی توازن اجتماعی است و کارکرد رکن تأمین اجتماعی، برگشت جامعه به توازن مورد هدف است چرا که با پذیرش معیار کار در نظام توزیعی اسلامی و با توجه به نابرابری بنیادین انسان‌ها به لحاظ قابلیت و استعداد، این عدم تعادل، طبیعی است. ازاین‌جهت، در کنار معیار کار، معیار نیاز نیز به‌عنوان اصل حاکم بر حوزه تأمین اجتماعی مورد پذیرش مکتب اجتماعی اسلام است.

عدالت اجتماعی، نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در منطقه الفراغ است و بزرگ‌ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او، حب و وابستگی به دنیا است.

این مقاله، ابتدا به تفصیل در فصلنامه علمی-پژوهشی نقد و نظر در تابستان سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

همچنین فایل مقاله را می‌توانید از سایت هسته عدالت‌پژوهی دریافت کنید.

 

  • منبع خبر : سایت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)