بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان
بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان

نشست بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان به همت حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) برگزار شد.

نشست بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان به همت حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) برگزار شد.

در این نشست که با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین برگزار گردید، افرادی چون دکتر مجید بذرافکن، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین و دکتر اسماعیل صابر، پژوهشگر دانشگاه امام حسین و دکتر محمدحسین ساعی و دکتر سید مجید امامی به بحث و تبادل نظر پیرامون فرهنگ سیاسی ایرانیان پرداختند.

در ابتدای نشست، دکتر بذرافکن ضمن تبیین مسئله عدم وجود نظریه‌ای اجتماعی در توصیف و تحلیلی جامع از مردم ایران، به برخی از پژوهش‌های صورت پذیرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین اشاره داشته و برخی از دستاوردهای پژوهش‌های مذکور را شرح دادند.

ایشان، نظریات موجود در توضیح ویژگی‌های ایرانیان و تحلیل رفتارهای سیاسی آن‌ها را ناکارآمد خوانده و آن‌ها را به واسطه خصوصیت ابتنای به مبانی نظری غیر بومی، دارای عقب‌ماندگی در فهم رفتار و فرهنگ سیاسی مردم ایران دانست. او به افزایش ۱۷ درصدی مشارکت حضور مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن‌ماه امسال (به عنوان شاهد مثال ادعای خود) اشاره کرد و افزود: «اندیشمندان دانش اجتماعی کشور در فهم رفتار و فرهنگ سیاسی مردم ایران دارای ناتوانایی نظری هستند».

در ادامه نشست، آقای اسماعیل صابر به ارائه پروژه علمی خودشان به عنوان «نظام‌های معنایی مردم ایران: فراتحلیل افکارسنجی‌ها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷» پرداختند. آقای دکتر امامی و دکتر ساعی نیز، در این جلسه ضمن بدیع دانستن پژوهش‌های صورت پذیرفته، انتقاداتی را به پژوهش‌های مذکور جهت ارتقای سطح پروژه‌های علمی در این حوزه مطرح کردند.