نگاهی به بازاریابی پدیده حجاب در ایران
نگاهی به بازاریابی پدیده حجاب در ایران

بازاریابی پدیده‌ حجاب عموماً ذیل بازاریابی اجتماعی و الگوهای آن قابل تبیین و تحلیل هستند؛ اما این پدیده به علت امتزاج با مبانی دولت اسلامی و زمینه‌های تاریخی، از ماهیت اولیه خود، دور و به عنصری هویت‌بخش در تصویر دولت بدل شده‌اند که ضرورت بازاریابی درست در این زمینه را غیرقابل انکار می‌کند.

اشاره

در این بازه ۱۰۰ ساله(پس از آشنایی با تجدد) به واسطه عوامل مختلف، برخی موضوعات از چارچوب و شاخه منطقی و حقیقی خود خارج شده و یا حداقل به حوزه‌های دیگر سرایت کرده است. برای نمونه نحوه پوشش مردان و زنان از این دسته است که به واسطه فرهنگ‌سازی پیشاانقلابی (ترویج گفتمان لیبرال، تضعیف گفتمان اسلام، تقویت پایه‌های سلطنت سکولار و …) با نوعی انتقال جایگاهی مواجه شد. هرچند پدیده‌ها از جوانب گوناگون قابلیت تعریف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، باید گفت جنس و مایه غالب در پدیده حجاب، فرهنگی اجتماعی است که لایه سیاسی پشتیبان آن و لایه اقتصادی محرک آن است. اما در طول سال‌های این سده، خواه به صورت منفی و خواه به صورت مثبت در درجه اول با آن برخورد و تعامل سیاسی صورت گرفته است به طوری که یکی از عناصر هویت‌بخش دولت شده است و داستان حجاب و بی‏حجابی جدید، در چارچوب «خیر و شر»، «توسعه‏یافتگی و ترقی‏خواهی» و «جدال بر سر سیاست و حکومت در حیطه‌ی مرز‏های ملی» تعریف و موجب واکنش‌هایی شده است به طوری که در نظـام اسـلامى تضـعیف «شاخص‌های دینى» جامعه با تضعیف اساس نظام رابطه‌ای مستقیم دارد؛ چراکه ماهیـت دینـى نظام ایجاب مى‌کند زیرساخت‌های ایدئولوژیک جامعه و نمودهای آن استمرار یابد. حجاب و پوشش یکى از مصـادیق بـارز و عینـى این نظم ایدئولوژیک و در نتیجه دولت اسلامی است. از سویی خود دولت نیز به این سمت رفته است که با ظهورات حجاب، تصویر خود را به نمایش بگذارد و به ورطه قضاوت کشیده شود. این نوشتار بر آن است با بررسی نقش دولت در بازاریابی حجاب، ضرورت به‌کارگیری این رویکرد در خصوص این پدیده را -که اکنون به عنصری زنده در ساخت تصویر دولت[۱] در ایران بدل شده است- مورد بازبینی قرار دهد.

۱-نگاهی به کلیشه‌های ترویجی

پیش از ورود به نقش دولت در مسئله حجاب نگاهی انداخته‌ایم به نظرات و افکار متصدیان دولت در حوزه عفاف و حجاب که تعدادشان به ۲۶ نهاد می‌رسد. موارد مختلفی که از سوی ایشان به عنوان راهکار و راه حل مسئله حجاب و عفاف بیان می‌شود؛ غالباً ماهیتی اقناعی، فکری و اعتقادی دارند و از سویی نسبت به پیچیدگی مسئله، از نوعی نپختگی رنج می‌برند به طوری که خود متصدیان نیز به انجام کار علمی و تحقیقی در این حوزه دعوت می‌نمایند. در این قسمت برخی از این گزاره‌های شبه‌راه‌حل( چند از هزاران) که در نشست‌های تخصصی مطرح شده است، ارائه می‌گردد.

۲-دولت و بازاریابی حجاب

۱-۲.مسئله حجاب؛ زمینه‌ها و جریان‌شناسی

اگر نگاهی جریان‌شناسانه به مسئله حجاب و بی‌حجابی در ایران بشود، این نکته هویدا می‌گردد که این دو مسئله از هنگامه برخورد ایران با پدیده تجدد رخ نمود و در تلقی اولیه، مدرنیته و بی‌حجابی به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر دانسته شد و  از آن اوان (مشروطه) تا دوران پهلوی دوم تلاش‌های زیادی برای مقابله با حجاب و ترویج کشف حجاب صورت گرفت. همچنین در سال‌های غلبه تکنوکراتیسم در بدنه اجرایی دولت در قوای مختلف، بی‌حجابی و توسعه‌خواهی مجدداً همنشینی یافت. به عبارتی در دوره پیش از انقلاب هم جریان روشنفکر غرب‌گرا و هم سلطنت پهلوی منافع‌شان برای کنار زدن مظاهر شریعت اسلامی به یکدیگر گره خورد؛ یکی برای رسیدن به مظاهر مدرنیته! توسعه و کعبه آمال(غرب) و دیگری برای کنار زدن عناصر مزاحم استبدادش یعنی روحانیت و مذهب.(۴) در کنار این دو عنصر داخلی، جبهه غرب نیز عنصری مهم برای تغییرات اجتماعی فرهنگی و جاگذاری فرهنگ و ارزش‌های لیبرالی و سرمایه‌داری- به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم- در ایران محسوب می‌شود به طوری که در آستانه انقلاب اسلامی، فضای ظاهری جامعه از فضای دهه‌های قبل از آن از حیث حجاب بسیار متفاوت شده بود و در اوایل انقلاب حرکاتی مانند راه‌پیمایی ضدحجاب(هرچند کم‌شمار) انجام شد.

۲-۲.حجاب؛ عرفی شدن یا اسلامی ماندن؟

با توجه به موارد گفته‌شده، این نکته ثابت می‌شود که جریانی چندسویه(منورالفکرهای غربگرا، سلطنت پهلوی، مروجان ایدئولوژی لیبرالیسم(آمریکا و انگلیس) و…) در بازه پیش از انقلاب در صدد عرفی شدن پدیده حجاب و به تبع آن دین در ایران بوده‌اند و همچنین حین و پس از انقلاب نیز این جریان با تغییر و تحولاتی (غربگرایان داخلی و خارج‌نشین، سلطنت‌طلبان، عناصر رسانه‌ای پیاده‌نظام فعال در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و…، مروجان ایدئولوژی لیبرالیسم(آمریکا و انگلیس و..)، مافیای اقتصادی مد و لباس به همراه شبکه‌های اجتماعی آن و…) این کارویژه را دنبال نموده‌اند و بدین شکل جایگاه مسئله عفاف و حجاب را از حیطه بومی، سنتی که صبغه‌ای ایرانی و اسلامی داشت تغییر دادند. این شرایط  منتج به مقابله جدی و عملی جریان اسلامی در پیش از انقلاب( روشنگری ها، بیانیه‌ها، راهپیمایی‌ها و سایر اقدامات فرهنگی) با این جریان شد و در دوره حکومت اسلامی نیز این مقابله هم در لایه سیاسی و هم در لایه اجتماعی استمرار یافت. نزاع و تقابلی که کماکان ادامه دارد.

۳-۲.امکان یا امتناع بازاریابی حجاب توسط دولت

علاوه بر موارد و شرایط گفته شده که حضور و نقش‌آفرینی دولت در پدیده حجاب را ضروری می‌نماید باید متذکر شد، از آنجایی که ماهیت دولت برآمده از انقلاب اسلامی، از نوع ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط است[۲]، خواه مسئله بی‌حجابی یا بدحجابی وجود داشته باشد خواه وجود نداشته باشد،(۵) دولت اسلامی ایران خود را در حوزه طراحی راهبردها، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، تاکتیک‌ها و اجرا مسئول دانسته و برای خود نقش قائل است. در بررسى نسبت‌های محتمل مسـئله حجـاب و دولت اسلامى، سیاسـت‌های اجتمـاعى و فرهنگى گاهى ارشادی – ترویجی‌اند، یعنى مستقیماً تثبیـت یـا تغییـر در موجودیـت شـناختى، گرایشى یا رفتاری جامعه هدف را دنبال می‌کنند. گاهى تشویقى- تسـهیلی‌اند و بـا بسترسـازی مثبت و ایجابى به نحو غیرمستقیم اهداف حاکمیت و یا «نهاد متصدی هدایت نظم اجتمـاعى» را دنبال می‌کنند. در کنار دو نوع مداخله پیشین، گریزی از نـوع سـوم مـداخلات یعنـى مـداخلات تنبیهـى- انضباطى که ضمانت اجرایى بیرونى سیاستگذاری‌های اجتماعى است نیست، عـدم تفطـن بـه نسبت متوازن این سه نوع سیاست در جامعه، افزون بر بسط ناکارآمدی، تصویری عرفی‌شـده از اهداف و احکـام الهـى مـد نظـر حکومـت دینـى ایجـاد می‌کنـد؛ چـه آنکـه انحصـار در سیاست‌های تشـویقى بـدون تحقـق سیاسـت‌های ارشـادی، دریـافتى غیـر طبیعـى و بـه معنـای مصطلح امروزین؛ «حکومتى» به یک سیاست یا حکم می‌دهد و تمرکز بر سیاست‌های تنبیهى و انضباطى بدون داشتن مـداخلات تسـهیلى، مـاهیتى پلیسـى و قـانونى (بـه معنـای مـدرن) بـه معروف‌ها و منکرات می‌بخشد و از دروازه‌های سکولاریزاسیون همین نارسایى است.(۶) در مجموع باید گفت هم زمینه‌ها و شرایط و هم محتوا و مبانی دولت اسلامی و نیز گره خوردن بخشی از ماهیت و تصویر دولت اسلامی با طراحی‌ها و اجرا در این حوزه در طی سالیان متمادی که امکان بازگشت از آن را دشوار می‌نماید؛ نفسِ بازاریابی حجاب توسط دولت را واجب و ناگزیر ساخته است.

 

۳-بازاریابی پدیده حجاب و بازاریابی سیاسی؛ گامی بین بازاریابی اجتماعی و دولت

۱-۳.بازاریابی اجتماعی

در تبادر اولیه، تعریف بازاریابی با پیشبرد فروش و تبلیغات یکی دانسته می‌شود. بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی-اجتماعی تعریف می‌شود که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق تولید و مبادله کالا به تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. اما انتقادی که از مفهوم بازاریابی محض می‌شود این است که در مفهوم بازاریابی، تضاد و تناقض بین نیازها و خواسته‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظرگرفته نمی‌شود. کاتلر از نظریه‌پردزان بازاریابی در دهه ۶۰ میلادی مفهوم بازاریابی را به عرصه‌ی غیرانتفاعی و اجتماعی سرایت داد. بر اساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ ناگزیرند در تعیین خط‌مشی‌های بازاریابی خود، عوامل مهمی نظیر منافع شرکت، خواسته‌های مصرف‌کننده و منافع جامعه را مشترکاً مدنظر قرار دهند. در بازاریابی اجتماعی، هدف آن است که با کمک(نگارنده: برخی) اصول و فنون بازاریابی تجاری، به نیازها و خواسته‌های گروه مخاطب توجه شود و با کاهش موانع و ترغیب آنان برای انجام یک رفتار اجتماعی، رفتار مورد نظر(نگارنده: رفتاری که در نهایت به سود آنان است) بین آن‌ها رواج یابد. به بیان دیگر بازاریابی اجتماعی تنها ارضای نیازها و خواسته‌های افراد اجتماع را از طریق فرایند مبادله مورد تأکید قرار نمی‌دهد، بلکه هدف و مقصد بالاتری دارد و می‌کوشد بر رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر بگذارد (۷) و در راستای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش‌ها و رفتارهای انسانی مطلوب اقدام کند.

۲-۳.بازاریابی سیاسی دولت

طبق جستجوی نگارنده، در کتب بازاریابی سیاسی، موضوع بازاریابی دولت ، یا وجود نداشته است یا در دایره جستجوی نگارنده یافت نشده است. اما آنچه نزدیک به این مطلب قابل طرح است بازاریابی سیاسی پس از انتخابات است که کمپین دائمی نامیده می‌شود و مسئله حفظ اعتماد رأی‌دهندگان و ثبات آراء ایشان را مدنظر دارد و نیز در نظریات امنیت، موضوع قدرت نرم و مؤلفه‌های آن به این موضوع نزدیک می‌شود؛ آنجا که در تبیین قدرت نرم آورده شده است: «قدرت نرم، قدرتی است که با استفاده از آن باعث می‌شویم دیگران از روی رضایت مطابق خواست ما رفتار کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از قدرت نرم بر گزینه‌ها یا ترجیحات طرف مقابل نفوذ می‌کنیم و آن‌ها را مطابق میل خود تغییر می‌دهیم، بدون اینکه طرف مقابل احساس اجبار کند.(۸)  موسوی و همکارانش در مقاله‌ای ضمن بیان منابع قدرت نرم کشورها از زبان جوزف نای یعنی فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست خارجی؛ اضافه می‌کنند: زمانی که فرهنگ یک کشور، ارزش‌های جهان‌شمول را دربرمی‌گیرد و سیاست‌های آن، ارزش‌ها و منافعی را ارتقا می‌بخشد که دیگران نیز در آن سهیم هستند، به دلیل جاذبه‌آفرینی، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای آن کشور فراهم می‌شود. سیاست‌های دولت اعم از داخلی و خارجی نیز بر این موضوع تأثیرگذار هستند، اما نکته اصلی در تمایز آن از قدرت سخت، مردمی بودن و غیررسمی بودن آن است.(۹) اما با این وجود تفاوت زیادی بین مفهوم بازاریابی پس از انتخابات یا حفظ قدرت نرم با بازاریابی دولت وجود دارد. بازاریابی دولت به طور مختصر از کمپینی دائمی برای نظام اسلامی بحث می‌کند(۱۰) که درصدد است با تمرکز بر لایه‌های مختلف جامعه، سرمایه اجتماعی(حامیان)، بلاتکلیف‌ها(ترغیب‌پذیران)، سرمایه اجتماعی دشمن(حامیان رقیب) و بی‌تفاوت‌ها افراد خارج از سبد حمایت، برنامه‌ای مدون و مستمر برای تحقیقات، تحلیل، برنامه‌ریزی و ارتباطات در سطح دولت فراهم آورد.

نتیجه‌گیری

با توجه به تعریفی که از دو مفهوم بازاریابی دولت و بازاریابی اجتماعی شد و نیز با نگاهی به زمینه‌های تاریخی، عوامل کنش‌گر در سطح نخبگان سیاسی و حکومتی در خصوص حجاب و بی‌حجابی و نیز نقش جدی دولت اسلامی در ترویج خیر و جلوگیری از منکرات و مطلقه بودن انجاز امور حسبیه در این شکل از دولت و همچنین تغییراتی که در جایگاه و مقوله حجاب در طی روندها بر این پدیده حادث شده است، بازاریابی حجاب مستلزم رویکرد اجتماعی از سوی دولت اسلامی است. به عبارتی با استفاده از الزامات رویکرد بازاریابی اجتماعی این مهم هم در لایه‌ی دولت و هم نیروهای اجتماعی آن یعنی امت بایستی دنبال شده و مورد توجه قرار گیرد. در مطلب آتی سعی خواهد شد، رویکردهای مختلفی که در ایران در حال بازاریابی حجاب هستند با این عینک دولایه(بازاریابی اجتماعی و دولت) مورد بررسی قرار گیرند.

 


مآخذ

۱-مصاحبه خانم مینو اصلانی؛ رییس بسیج جامعه زنان با خبرگزاری ایرنا در تاریخ، منتشر شده در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ به آدرس:
https://www.irna.ir/news/83400010
۲- نشست خبرگزاری تسنیم با خانم فرشته روح افزا و نعیمه اسلاملو با موضوع عفاف و حجاب، منتشر شده در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ به آدرس:
https://tn.ai/2042990
۳-سید محمد موسوی، روان‌شناس و عضو نظام روان‌شناسی استان ایلام در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، منتشر شده در تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ به آدرس:
https://www.isna.ir/news/97030602980/
۴-نوده فراهانی، اسماعیل(۱۳۹۱)، ما چگونه ما شدیم؛ سیر تحولات عفاف و حجاب در ایران، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، شماره هفتم(۵۸-۵۹)
۵- مصاحبه با آقای محمدرضا آرام، پژوهشگر هسته سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صدق(ع)
۶-امامی، سید مجید(۱۳۹۲)، چارچوبی انتقادی برای سیاست‌پژوهی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛ منطبق بر نظریه و الگوی عرفی شدن جامعه ایران، فصلنامه تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال اول، شماره اول.
۷-میرک زاد، علی‌اصغر؛ بهرامی، مجید(۱۳۹۰)، بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست‌های بازاریابی، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۵۱: ۴۰-۴۳
۸-قنبرلو، عبدالله(۱۳۹۰)، الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه، مجله مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره اول.
۹-موسوی نقابی، سید مجتبی و همکاران(۱۳۹۳)، نهادینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره چهارم
۱۰- مصاحبه با آقای حسن وکیل‌زاده، پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
۱۱- مصاحبه آقای سروش سیاری، پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

منتشر شده در جامعه خبری-تحلیلی الف