گفتارهایی در الگوی رفتار انتخاباتی جامعه ایران
گفتارهایی در الگوی رفتار انتخاباتی جامعه ایران

رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب

گفتارهایی در الگوی رفتار انتخاباتی جامعه ایران

با حضور دکتر پرویز امینی نویسنده