گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری
گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری

گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه 13 خردادماه 98، با ارائه دکتر بابک حمیدیا در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است.
این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می شود، به نقش دولت و خط مشی های آن در پیشبرد نوآوری می پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می کند.
این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.
گفتار پنجم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۹۸، با ارائه دکتر بابک حمیدیا در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد