سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی
سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی

این گفتگوی  تعاملی و پرسش و پاسخ در دو موضوع «تشکیلات اسلامی» و «اخوت و ولایت» در دو جلسه دو ساعته با حضور آقایان جعفری و قاسمی از حلقه منظومه علامه و آقای آرام از حلقه خانواده (مسئول پروژه اخوت و ولایت) برگزار شد.

در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(س) حلقه منظومه فکری علامه طباطبایی مرکز رشد، میزبان استاد هادی این حلقه، استاد محمدرضا عابدینی در جلسه‌ای با موضوع «سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی» بود.

این گفتگوی  تعاملی و پرسش و پاسخ در دو موضوع «تشکیلات اسلامی» و «اخوت و ولایت» در دو جلسه دو ساعته با حضور آقایان جعفری و قاسمی از حلقه منظومه علامه و آقای آرام از حلقه خانواده (مسئول پروژه اخوت و ولایت) برگزار شد.

محور اصلی بحث، سوالات ناظر به دو موضوع  تشکیلات اسلامی و  اخوت و ولایت از مجموع مباحث  سلوک در جامعه ایمانی استاد عابدینی بود. جمع بندی و محتوای این جلسات به صورت یک مجموعه واحد تکمیل خواهد شد.