انتخاب مقاله روش تحلیل منظومه‌ای اندیشه متفکران سیاسی به عنوان مقاله برتر دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب مقاله روش تحلیل منظومه‌ای اندیشه متفکران سیاسی به عنوان مقاله برتر دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مقاله روش تحلیل منظومه‌ای اندیشه متفکران سیاسی اثر پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی (ره) به عنوان مقاله برتر دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات در بیست و چهارمین جشنواره تقدیر از آثار پژوهشی برتر دانشگاه امام صادق (ع) برگزیده شد.

مقاله روش تحلیل منظومه ای اندیشه متفکران سیاسی اثر پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی(ره) به عنوان مقاله برتر دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات در بیست و چهارمین جشنواره تقدیر از آثار پژوهشی برتر دانشگاه امام صادق (ع)  سال ٠٢-١۴٠١ برگزیده شد.

این مقاله با کوشش آقایان دکتر مجتبی باباخانی، علی جعفری هرستانی، محسن جوهری، محمد قائمی‌راد، سید مصطفی موسوی از پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی (ره) مرکز رشد به رشته تحریر درآمده است. 

برای تحلیل اندیشه متفکران سیاسی تاکنون روش‌های مختلفی ارائه‌شده که در این میان تأکید بر تحلیل منظومه فکری بیشتر نمود دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: مراحل کاربست روش تحلیل منظومه‌ای در مقام فهم و تحلیل اندیشه متفکران سیاسی کدام است؟ با استفاده از روش «فراتحلیل»، پنج‌مرحله طراحی، گردآوری داده، تحلیل داده، تدوین و اعتباریابی معرفی شده‌اند.

 

برای دریافت فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید.