روایتی از یک انتخاب در مرکز رشد
روایتی از یک انتخاب در مرکز رشد

مدیر و اعضای دوره چهارم شورای راهبری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برای دوره جدید از سوی یاران مرکز رشد در آبان ماه 1402 انتخاب شدند.

مدیر و اعضای دوره چهارم شورای راهبری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برای دوره جدید از سوی یاران مرکز رشد در آبان ماه ۱۴۰۲ انتخاب شدند. فرایند تعیین راهبران مرکز، در سال های گذشته به صورت هر دو سال یکبار و با طراحی خود اعضاء انجام شده است که این فرایند در دوره اخیر با اصالت دادن به ارزش های محوری مرکز رشد و در قامتی بومی سازی شده محقق شد. به موجب این انتخاب، برادر عزیز آقای حمید ایزدبخش به عنوان مدیر جدید مرکز رشد برای دو سال آتی انتخاب شدند.

اینجا همه متولی هستند!

حیات مرکز رشد بر حفظ احساس مسئولیت یاران در قبال یکدیگر و در قبال کلیت مجموعه استوار است. ارزش ارتباط افراد در این مجموعه به این است که یاران احساس کنند باید روابط خود را به نحوی سامان دهند که رشد آن ها به معنای سلب مسئولیت نسبت به دیگران نباشد. چرا که اساسا رشد یک امر جمعی است و جز از طریق روابط متعهدانه انسان ها نسبت به یکدیگر واقع نمی شود. لذا در مرکز رشد، همه باید احساس کنند که متولی این حرکت جمعی هستند و به قدر توان خود، مسئول طراحی سیر حرکت مرکز هستند. همه باید مسائل مرکز را بدانند و برای آن طرح و ایده نو داشته باشند. وقتی همه مسئولند و همه متولی؛ پس راهبری مجموعه نیز وظیفه ای همگانی است و همه باید خود را در قامت متولی مرکز آماده کنند.

گفتگو پیرامون مسیر طی شده در سال های اخیر و توجه به مسائل و چالش هایی که در این برهه مرکز با آن ها مواجه است، گفتگویی دائمی و پایدار در مرکز رشد است اما امسال به صورت خاص و برای انتخاب اعضای شورای راهبری جدید، از اواسط شهریور ماه در فضای عمومی مرکز فعال شد. این گفتگوها و تعاملات، بهانه‌ای است که زمینه را برای همگرایی فکری اعضای مرکز و هم افقی بیشتر فراهم می کند. گفتگوهایی که گاه در بستر جلسات جمعی طراحی شده و گاه در بستر تعاملات کوچک و غیر رسمی جریان می گرفت و نگاه و افق یاران مرکز را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند.

در این میان، شکل گیری جمعی سه نفره به انتخاب یاران و با کارویژه سامان‌بخشی به این گفتگوها و جهت‌دهی برنامه‌ها تا انتخاب افراد به عنوان راهبران مرکز زمینه را مهیاتر کرد. جمعی که بر مبنای یک آیین نامه حداقلی اما منسجم، متولی این فرایند بودند. آیین نامه ای که نشان می داد با چه سبک و منطقی ابعاد فرهنگی و اجرایی این فرایند را پیگیری کنند و خود حاصل عقل جمعی اعضای مرکز بود که از ماه ها قبل تدوین شده و به گفتگو گذاشته شده بود.

راهبری و تولی‌گری تعینی است نه انتخابی

گاه گمان می شود که باید راهبر و مدیر را انتخاب کرد و به انتخاب خود پایبند بود. پایبندی به انتخاب خوب است اما راهبر و متولی، انتخابی نیست. راهبران در مرکز رشد هیچگاه خود را در معرض انتخاب قرار نمی دهد. چرا که خُلق راهبری و متولی بودن، گریز از ریاست طلبی و در معرض قرار دادن خود است. مدیر نیز اگر با صرف انتخاب برگزیده شود، چیزی جز مسلک قرارداد اجتماعی از او پشتیبانی نمی کند و تسلطی جز با قواعد و قوانین بی روح ندارد. اما مدیری که با نظر به مسائل و نیازهای موجود در مجموعه، رفته رفته متعین و شناخته شود، با اراده‌ها و خواسته‌ها گره خورده و بسط یدی بیش از قواعد و قوانین دارد.

وقتی عقل جمعی یاران مرکز رشد پیرامون مسائل و نیازهای دو سال آتی مرکز به همگرایی نسبی رسیدند، به صورت طبیعی برخی افراد به عنوان راهبر و متولی پاسخ به این مسائل و چالش ها، بیشتر به جلوه آمدند. به همین وزان مقرر شد که تشکل های مرکز از میان کسانی که بیش از دو سال در فضای مرکز زیست کرده اند و به نظر آن ها به عنوان گزینه های ممکن برای راهبری مرکز هستند، ده نفر را اعلام کنند. فرایندی که به موجب آن یاران مرکز اعلام کردند که ما راهبری این افراد را برای مرکز و پیشبرد آن قبول داریم. البته از آنجایی که همیشه قواعد و سازوکارها کامل نیستند، امکان اضافه شدن افراد جدید به این ده نفر با تایید و امضای ۱۵ نفر از یاران مقدور بود و پس از طی این فرایند، ۱۱ نفر از یاران با سابقه و ایده دار مرکز به عنوان نامزدهای انتخابات معرفی شدند. افرادی که باید در مرحله بعد از میان آن ها، ۵ نفر انتخاب می شدند.

انتخابات ابزار ناقصی است

انتخابات راحت ترین کار و شاید مخرب ترین ابزاری است که لوازم فرهنگی خود را دارد. ابزاری که با ابعاد رقابت، دوقطبی سازی، مخفی و غیر واقعی کردن مسائل گره خورده است. پس ابزار اصلی تعین بخشی به راهبران مرکز رشد از مسیر انتخابات نمی گذرد اما اگر مسیر تعین بخشی به راهبران مرکز درست و اصولی طی شود، انتخابات می تواند آخرین نشانه باشد. نشانه‌ای که آنچه در فضای عمومی مرکز به اجماع و تعین رسیده را در قالب یک صندوق و مجموعه ای از آراء، نمایش دهد.

حدود دو هفته بعد از معرفی لیست ۱۱ نفره، گفتگو پیرامون افراد و ایده‌های آنان ادامه داشت. ایده هایی که هر کدام در عین شباهت، تفاوت ها و اختصاصاتی را یدک می کشید و هرکدام طبعا مرکز رشد ایده آلی را برای دو سال بعد ترسیم می کرد. گفتگو در یک فضای همدلانه و ارائه نکات این افراد در مورد مسائل و پاسخ های آن در مرکز رشد با برگزاری جلسات و گفتگوها، زمینه را برای رسیدن به یک ترکیب جدید از راهبران مرکز رشد برای دو سال پیش رو مهیا می کرد. گویی انتخابات جز یک ابزار ناقص که باید در دست خرد جمعی قرار می گرفت و آن را به خدمت خود در می آورد، کارویژه دیگری نداشت. لذا در هفته پایانی مقرر شد که یکی از یاران قدیمی مرکز که البته خود در لیست ۱۱ نفره نیز بود، گفتگو ها را به سمت اجماع بر یک لیست مشخص ۵ نفره حرکت دهد. وقتی لنگر اصلی گفتگو ها و همگرایی ها در مسائل و نیازهای مرکز باشد، صحبت پیرامون افراد و رسیدن به ترکیب افراد بسیار راحت تر است. لذا لیست ۴ نفره اعضای منتخب شورای راهبری دوره چهارم مرکز رشد نه پای صندوق انتخابات بلکه در میان گفتگوهای جمعی و گعده های اعضاء شکل گرفت و به موجب آن اعضای جدید شورای راهبری پس از برگزاری انتخابات و شمارش آراء معرفی شدند. انتخاباتی که در آن همه اساتید، یاران، شبکه ها و همکاران علمی و اجرایی مرکز حق رأی داشتند و همه منتخبان، حداقل سه چهارم آراء رأی دهندگان را کسب کرده بودند.

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن ۴ عضو منتخب شورای راهبری، این جمع ۴ نفره، مدیر را با نظر به صلاحدیدهای مرکز و نظر جمعی یاران از میان خود انتخاب کردند و جمع پنج نفره شورای راهبری با حضور مدیر جدید سامان کامل گرفت. به موجب این فرایند، اعضای دوره چهارم شورای راهبری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) که بعد از هیأت سیاستگذار، عالی ترین مصدر تصمیم گیری و راهبری مرکز است؛ عبارتند از: آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی، آقای علی جعفری هرستانی، آقای مجتبی باباخانی، آقای حسین سرآبادانی و آقای حمید ایزدبخش. همچنین برادر گرامی، آقای حمید ایزدبخش به عنوان مدیر مرکز رشد در دو سال آتی انتخاب شدند.

راهبری قلوب مهم است

وقتی راهبران از دل جمع به تعیّن رسیده باشند، توان راهبری اراده ها و قلوب را دارند. همه از تعین یافتن آن ها و نمایش این تعین خوش حال و خرسندند. لذا یکی از مهم ترین قسمت های این فرایند، تقدیر از راهبران سابق و تبریک و اعلام آمادگی به راهبران بعدی است. در همین راستا در روز یکشنبه، ۵ آذرماه بعد از جلسه انس با قرآن کریم که از اجتماعات مهم و محوری مرکز رشدی هاست، تقدیری خودجوش از شورای راهبری دوره سوم واقع شد و با تقدیم هدایایی که خود یاران مرکز آن را آماده کرده بودند، اعضای سابق شورای راهبری تودیع و مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین مدیر جدید مرکز رشد آقای حمید ایزدبخش بعد از خدمات دوساله برادر عزیز، آقای حسین سرآبادانی، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.