درآمدی بر طراحی مدل اجرایی پزشکی خانواده در ایران
درآمدی بر طراحی مدل اجرایی پزشکی خانواده در ایران

این پژوهش توسط هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حمایت بنیاد ملی نخبگان و خانه اندیشه‌ورزان طراحی و اجرا شده‌است. در این پژوهش، مدل «پزشکی خانواده» به عنوان یکی از مدل‌های مراقبت مطرح در جهان، موضوع بررسی بوده است.

این پژوهش توسط هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حمایت بنیاد ملی نخبگان و خانه اندیشه‌ورزان طراحی و اجرا شده‌است. در این پژوهش، مدل «پزشکی خانواده» به عنوان یکی از مدل‌های مراقبت مطرح در جهان، موضوع بررسی بوده است. 

تجربه‌های موجود در کشور پیرامون پزشکی خانواده و تحلیل ابعاد نظری آن در قالب مطالعات مختلف نشان می‌دهد که استقرار این مدل بعد از گذشت بیش از دو دهه در کشور تاکنون دستاورد قابل توجهی در پی نداشته است. این مهم برخی کارشناسان را بر این نتیجه متفق می‌سازد که علت اصلی این ناکامی‌ها، ضعف در طراحی مدل اجرایی پزشکی خانواده است. مبتنی بر این پیش‌فرض، در فازهای مختلف این پژوهش از رهاوردهای متمایز علم اجرا بهره برده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به آسیب‌شناسی پایلوت‌های پزشکی خانواده از منظر اجرا و یا پویایی‌شناسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر اجرای پزشکی خانواده اشاره‌ کرد. نهایتا در بخش نتیجه‌گیری، کلان مسئله‌های اجرای پزشکی خانواده در کشور، شناسایی و راهکارهای مورد نیاز پیشنهاد شده است. امید می‌رود که نتایج این پژوهش در برهه کنونی و در آستانه پیاده‌سازی نسخه ۰۳ پزشکی خانواده موسوم به “طرح سلامت خانواده” از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم،‌ با ارائه رویکردی کل‌نگر نسبت به اجرای پزشکی خانواده به تبیین بهتر متغیرهای مؤثر و نهایتاً شناسایی نقاط مداخله کمک نماید.

 

 

دریافت فایل PDF گزارش «درآمدی بر طراحی مدل اجرایی پزشکی خانواده در ایران»