مواجهه با اینستاگرام و واتس‌آپ
مواجهه با اینستاگرام و واتس‌آپ

گزارش سیاستی «صورت‌بندی مسئله، ظرفیت‌سنجی و سناریوپردازی فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ»در پاسخ به دغدغه نگاه چند بعدی به مسئله فیلترینگ اخیر، تهیه و تدوین گردید.

گزارش سیاستی «صورت‌بندی مسئله، ظرفیت‌سنجی و سناریوپردازی فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ» به همت هسته خط‎‌‌مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به دغدغه نگاه چند بعدی به مسئله فیلترینگ اخیر، تهیه و تدوین گردیده است.
این گزارش در بخش‌های مختلف، ضمن ترسیم وضعیت موجود، سعی کرده است کارکردها و کژکارکردهای فیلترینگ را در ابعاد امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فناوری واکاوی نماید تا از احتمال خطا در صورت‌بندی مسئله بکاهد.
در پایان نیز ضمن بررسی مسیرهای مختلف برای مواجهه با این دو پلتفرم در قالب شش سناریو و بیان مزایا و معایب هر سناریو، پیشنهادیه‌ای در خصوص چگونگی مواجهه تهیه شده است.شایان ذکر است که این گزارش در اختیار مراجع امر سیاستگذار این حوزه قرار گرفته است.