گزارش خبری چهارمین پیش‌رویداد قرار ششم
گزارش خبری چهارمین پیش‌رویداد قرار ششم

چهارمین پیش‌رویداد قرار ششم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به همت هسته بازاریابی سیاسی و ارائه آقای دکتر مصطفی غفاری و با موضوع «مردم، تحول معانی سیاسی و پیامدهای سیاستگذاری» برگزار شد.

چهارمین پیش‌رویداد قرار ششم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به همت هسته بازاریابی سیاسی و ارائه آقای دکتر مصطفی غفاری و با موضوع «مردم، تحول معانی سیاسی و پیامدهای سیاستگذاری» برگزار شد.

 

در این جلسه ضمن تحلیل و واکاوی جامعه‌شناختی اعتراضات اخیر از منظر مطالعات فرهنگی، به مشکلات عمده در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی ذیل نظام حکمرانی پرداخته شد و این سوال بنیادین مطرح گردید که «سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور از چه پشتوانه فکری و نظری برخوردار است؟»

دکتر غفاری بر این باور بودند که عدم وجود کفایت نظری، موجبات بحران‌های اجتماعی را فراهم کرده و پیش از اجرای سیاست‌ها، صحت‌سنجی سیاست‌ها، معتبر بودن سیاست‌ها و سنجش اثربخشی آن‌ها ضرورت دارد.

ایشان همچنین اشاره کردند که پیوند زدن اصالت‌های ارزشی با خواست و اراده عمومی، عنصر کلیدی جهت موفقیت در حکمرانی فرهنگی به شمار می‌رود.