گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «نظام‌های بهره برداری کشاورزی»
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «نظام‌های بهره برداری کشاورزی»

جلسه نقد و بررسی کتاب «نظام های بهره برداری کشاورزی» اثر دکتر شعبانعلی فمی به همت هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی کتاب «نظام های بهره برداری کشاورزی» اثر دکتر شعبانعلی فمی به همت هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد. این جلسه نقد و جمع بندی نهایی پس از برگزاری بیش از بیست جلسه مباحثه فصول کتاب برگزار شد.

مفاهیمی که در این کتاب به آن پرداخته شده شامل این موارد است: سازمان کار و مدیریت نظام های تولید و بهره برداری، واحد اقتصادی بهره برداری زمین و مالکیت آن، انواع تشکل های سنتی کشاورزی و منابع طبیعی، عملکرد و بهره وری شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت و تعاونی های تولید روستایی، سازکارهای جدید تولید همچون کشاورزی قراردادی، کشاورزی هوشمند، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی اجتماع پشتیبان.

در این جلسه که با حضور اساتید و جمعی از دانشجویان مدیریت و قتصاد برگزار شد، از زوایای مختلف به نقد و بررسی این کتاب پرداخته شد. اهمیت این کتاب از این جهت است که با جامعیت نسبی به مقوله نظام بهره برداری کشاورزی از منظر اجتماعی و اقتصادی پرداخته و مفاهیم مربوطه را طرح کرده که بسیار ارزشمند است. با این حال نقدهایی به این کتاب وارد است که محورهای آن شامل این موارد است:

  • ابهام و قابل خدشه بودن مفاهیم مبنایی
  • هم پوشانی برخی فصول و نداشتن مقسم منطقی و ساختارمند
  • سوگیری و پررنگ جلوه دادن نظام های رایج بهره برداری کشاورزی همچون تأکید بر گفتمان و ساختارهای برآمده از نظام اقتصاد سرمایه‌داری و بازتولیدهای آن در نظام تولید کشاورزی
  • عدم در نظر گرفتن اقتضائات اقلیمی، بومی و اجتماعی نظام تولید کشاورزی در ایران
  • نپرداختن به مؤلفه های نهادی نظام مطلوب تولید و بهره برداری کشاورزی و منابع طبیعی

در ادامه پروژه نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی بررسی و مطالعه تطبیقی نظام های بهره برداری در کشورهای صاحب سبک دراین بخش در دستور کار قرار دارد.