• دیدگاه وزارت نیرو در خصوص آبخیزداری، دیدگاهی صرفا فنی است. ۱۵ تیر ۱۳۹۸

    استاد دانشگاه تهران:
    دیدگاه وزارت نیرو در خصوص آبخیزداری، دیدگاهی صرفا فنی است.

    علی‌اکبر مهرابی، استاد دانشگاه تهران، در نشست تخصصی هسته سیاست کشاورزی مطرح کرد: اگر مدیریت حوزه‌های آبخیز به مردم روستاها سپرده شود، فعالیت‌شان در طول یک سال، با 50 سال فعالیت انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی، برابری خواهد کرد!

توسعه و تمدن: تلاش‌های دفتر اصل چهار برای تحول تمدنی در ایران ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست مشترک هسته سیاست کشاورزی و هسته تعلیم و تربیت توسعه و تمدن: تلاش‌های دفتر اصل چهار برای تحول تمدنی در ایران

واکاوی چالش حکمرانی مرتع ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

نشست علمی هسته سیاست کشاورزی واکاوی چالش حکمرانی مرتع

ضرورت تولید ایران بنیان در حوزه کشاورزی ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

کشاورزی در پیچ و تاب رونق تولید ضرورت تولید ایران بنیان در حوزه کشاورزی

حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
نشست علمی هسته سیاست کشاورزی

حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران

دکتر محمدمهدی مهدی‌خواه، پژوهشگر هسته نوآوری مرکز رشد، که مهمان نشست علمی هسته سیاست کشاورزی بود‌، از دست‌رنج رساله دکتری خویش، با عنوان «گونه‌شناسی ذهنیت سیاست‌گذاران علم و فناوری در خصوص ‏خودکفایی» گفت. ایشان ضمن تبیین مشاجرات عمیق سیاستی، روایتی از خودکفایی در فضای سیاست‌گذاری کشاورزی ایران ارائه داد.