• توسعه و تمدن: تلاش‌های دفتر اصل چهار برای تحول تمدنی در ایران ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

    نشست مشترک هسته سیاست کشاورزی و هسته تعلیم و تربیت
    توسعه و تمدن: تلاش‌های دفتر اصل چهار برای تحول تمدنی در ایران

    نشست مشترک هسته سیاست کشاورزی و هسته تعلیم و تربیت، با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران مرکز رشد برگزار شد. در این نشست بستر مشترکی برای همفکری و کار مشترک جمعی از پژوهشگران مرکز رشد در حوزه تاریخ توسعه در ایران فراهم گشت. گزارشی که در ادامه آمده است خلاصه‌ای از ارائه آقای علی قربانی در زمینه اولین طرح توسعه در ایران و پیامدهای فرهنگی و تمدنی آن است.

واکاوی چالش حکمرانی مرتع ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

نشست علمی هسته سیاست کشاورزی واکاوی چالش حکمرانی مرتع

ضرورت تولید ایران بنیان در حوزه کشاورزی ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

کشاورزی در پیچ و تاب رونق تولید ضرورت تولید ایران بنیان در حوزه کشاورزی

حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نشست علمی هسته سیاست کشاورزی حکایت خودکفایی: آرمان یا چالش کشاورزی ایران

چیزی یافت نشد !